DIE BYBEL: WOORD VAN GOD?

R240.00

DIE BYBEL: WOORD VAN GOD?

‘n Kritiese evaluering van die Bybel as die Woord van God al dan nie.

Of mens die Bybel letterlik kan opneem en of dit werklik die onfeilbare Woord
van God kan wees, is ‘n baie aktuele en sensitiewe onderwerp waarop gelowiges doodeenvoudig net nie klinkklare antwoorde kan kry nie.
Hierdie boek spreek nou hierdie probleem aan met feite wat uit die Bybel self kom.
Dit is gewis ‘n boek met talle onthullings. Die skrywer voorsien dat die moderne mens sal aanhou bevraagteken en nie meer alles goedsmoeds net sal aanvaar nie.
Dis relevante leesstof vir mense wat rondom die kwessies antwoorde soek.

SKU: 9781776172030 Categories: , , ,

DIE BYBEL: WOORD VAN GOD?

‘n Kritiese evaluering van die Bybel as die Woord van God al dan nie.

Of mens die Bybel letterlik kan opneem en of dit werklik die onfeilbare Woord
van God kan wees, is ‘n baie aktuele en sensitiewe onderwerp waarop gelowiges doodeenvoudig net nie klinkklare antwoorde kan kry nie.
Hierdie boek spreek nou hierdie probleem aan met feite wat uit die Bybel self kom.
Dit is gewis ‘n boek met talle onthullings. Die skrywer voorsien dat die moderne mens sal aanhou bevraagteken en nie meer alles goedsmoeds net sal aanvaar nie.
Dis relevante leesstof vir mense wat rondom die kwessies antwoorde soek.

Pierre Grigor: Die beste boek wat ek nog gelees het wat deur ‘n nie-teoloog oor teologiese aspekte geskryf is … Hierdie boek getuig duidelik van jarelange worsteling
en goeie navorsing. Ek wil die skrywer gelukwens met hierdie uitnemende werk. [Voormalige NG predikant wat historiese geskrifte ondersoek]

Jurie van den Heever (Dr.): Die skrywer beskik oor ‘n goeie kennis van die Bybel en sit dit duidelik en breedvoerig uiteen met baie relevante voorbeelde daarby … daar
is baie gelowiges wat al oor hierdie vrae gewonder het, maar nie vermoë of dryfkrag gehad het om iets daaraan te doen nie. [Bekende persoonlikheid vir sy deelname aan openbare besprekings oor kwelvrae op teologiese gebied.]

***

Whether one could interpret the Bible literally and if it is indeed the infallible Word of God, has been a burning and sensitive issue on which believers could simply not get clear and satisfactory answers.
This book now addresses this problem by using facts from the Bible itself. This is surely a book with interesting revelations. The author foresees that the modern human being is getting more intellectual
by the day and does not take things for granted. This book is relevant to people looking for answers on the matters at hand.

Pierre Grigor: The best book I have ever read about theology aspects written by a non-theologist … This book clearly testifies of many years of struggling and intense research. I would like to congratulate the author with this excellent piece of work. [Grigor
is a former reverend of the Dutch Reformed Church who studies historical scriptures.]

Jurie van den Heever (Dr.): The author disposes over a good knowledge of the Bible which he presents clearly and comprehensive with many relevant examples … many believers struggle with these questions but do not have the ability or driving force to
do something about it. [Van den Heever is a well-known scientist who is also known for his participation in public discussions of problematic theology issues]

***

Mike Reyneke wat ‘n senior posisie in die sekulêre omgewing beklee het voor sy aftrede, was net
so ernstig oor sy geloof en het hy baie tyd met die Bybel deurgebring. Met verloop van tyd het hy
agtergekom dat daar skrifgedeeltes is wat mekaar ernstig weerspreek en hy na meer klarigheid
gesoek. Dit het uiteindelik tot die skrywe van hierdie boek gelei.
Mike Reyneke who filled a senior position in the secular environment before retirement, was just
as serious about his religion and he therefore spent lots of time with the Bible. Along the way he
discovered that there are scriptures that seriously contradicts each other and consequently he dug
deeper and deeper for answers. Eventually his findings resulted in the writing of this book.

 

NIE FIKSIE
SAGTEBAND
213 mm x 137 mm
184 bladsye
ISBN: 9781776172030

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DIE BYBEL: WOORD VAN GOD?”

Your email address will not be published.

Shopping Cart
Scroll to Top